Handlovský

Banícky Spolok

Handlová je mesto, ktoré je úzko späté s ťažbou hnedého uhlia a rozvojom tepelnej energetiky na Slovensku. Aby sa zachovali banícke tradície a materiálne pamiatky na ťažbu hnedého uhlia, bolo založené v roku 2006 občianske združenie Handlovský banícky spolok. Členmi spolku môžu byť bez rozdielu národnosti, spoločenského postavenia, politickej a ideovej príslušnosti všetci, ktorí pracovali pri ťažbe uhlia, podporovali a rozvíjali banícke podnikanie a majú k baníctvu, ako základu priemyselného podnikania hlboký vzťah a vážia si ťažkú banícku prácu a tradície baníckeho stavu.

Zistiť viac

Naše ciele

Vypracovať návrhy na náučný turistický banícky chodník spájajúci povrchové pamiatky na banícku činnosť v okolí Handlovej. Upozorňovať na potrebu zachovať objekty baníckej činnosti pre budúce generácie a v spolupráci s orgánmi mesta rokovať s majiteľmi týchto objektov a navrhovať ich využitie pre náučné či muzeálne účely.

V spolupráci so samosprávnymi orgánmi mesta usilovať o zriadenie expozitúry Slovenského banského múzea so zameraním na uhoľné baníctvo na Slovensku v meste Handlová a trvale s ním spolupracovať.

Rozvíjanie a udržanie baníckych tradícii a baníckeho stavu z pohľadu histórie a súčasnosti hnedouhoľného baníctva na Hornej Nitre, so zvláštnym zreteľom na banícku históriu ťažby hnedého uhlia v Handlovej.

Oboznamovať svojich členov s históriu baníctva na Slovensku.

Aktuality

Dozvedieť sa viac
Oznam

Pre majiteľov baníckych uniforiem

Uvítali by sme, keby ste všetci, ktorí vlastníte banícke uniformy a už ich nepoužívate...
Rada spolku | 6. September 2013
Dozvedieť sa viac
Oznam

Plán činností HBS

Kompletný plán činností na rok 2019.
Rada spolku | 1. Január 2019
Dozvedieť sa viac
Oznam

Naše vizitky a logo

Návrh loga a nových vizitiek pre členov nášho spolku.
Matúš Mendel | 3. Jún 2019
Dozvedieť sa viac
Oznam

Uhoľná stopa - Nováky

Návrh plagátu v rámci akcie "Uhoľná stopa - Nováky"
Matúš Mendel | 3. Jún 2019

Projekty

Slovenské bánske múzeum

Ťažba hnedého uhlia na Slovensku má takmer 250 ročnú históriu. Prvé známe náleziská hnedého uhlia nedosiahli nikdy významné postavenie v hospodárstve Slovenska, mali malé zásoby, ložiská boli náročné na ťažbu a slúžili krátku dobu len pre ...

Turistický náučný banícky chodník

Vybudovaním náučného baníckeho chodníka v okolí Handlovej sa sleduje možnosť oboznámiť záujemcov s okolím Handlovej a pritom navštíviť miesta vstupov do podzemia a pomocou textov na informačných tabuliach sa oboznámiť sa s ...

Zistiť viac

Mestské banícke dni

Tradícia ťažby hnedého uhlia na území Slovenskej republiky je bezprostredne spojená s objavením hnedouhoľného ložiska v lokalite Handlová. Postupné sprístupňovanie tohto bohatstva a jeho exploatácia priniesli neoceniteľné skúsenosti pre ...

Zistiť viac